Udostępienie dokumentacji medycznej

 

 

 Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 •  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • po śmierci pacjenta -  osobie upoważnionej przez pacjenta za życia  lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

  a także:

 •  podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej, w zakresie  niezbędnym  do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • upoważnionym przez podmiot tworzący osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad Szpitalem,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
 • osobom wykonującym zawód medyczny w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielającej świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przed komisją postępowania,
 •  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
 • osobom przygotowującym  i kształcącym się do wykonywania zawodu medycznego w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 •  szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

   

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, z możliwością robienia zdjęć lub notatek
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kserokopii

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kserokopii

Dokumentacja medyczna w formie wyciągów, odpisów i kserokopii udostępniana jest przez upoważnionych przez Dyrektora Szpitala pracowników:

 • w dziale metodyczno – organizacyjnym (dokumentacje z leczenia szpitalnego) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00
 • w poradni zdrowia psychicznego, od poniedziałku do piątku od 10.30 do 13.00
 • w pracowni fizjoterapii, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00

Dokumentacja do wglądu jest udostępniana w oddziałach Szpitala od poniedziałku do piątku od 08.00 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału, dokumentacja do wglądu może być udostępniona poza godzinami wymienionymi wyżej.

Dokumentacja udostępniana jest na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 53/2017 z dnia 18.10.2017 roku.    WNIOSEK do pobrania …..

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

 

Za udostępnianie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę w wysokości:

- 8,00 zł za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

- 0,30 zł za sporządzenie  jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej

 

Do dokumentacji wysyłanej na adres pacjenta dolicza się koszt przesyłki.

 
 
bip bip certyfikat
Projekt i realizacja WEB-MS