Oddział terapii uzależnienia od alkoholu nr XX

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdańskim

Tel. 58 562 06 00 wewn. 2218 lub 2212

Fax. 58 562 36 50

e-mail: otua20@kocborowo.pl

https://www.facebook.com/Całodobowy-Oddział-Terapii-Uzależnień

 

Informacja o ofercie oddziału

 

Jesteśmy oddziałem terapii uzależnień o profilu całodobowym,  przeznaczonym dla osób dorosłych uzależnionych od:

* alkoholu

*  leków z grupy benzodiazepin

*  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ( łącznie)

* hazardu

Podjęcie terapii uzależnień w naszej placówce ułatwia utrzymanie abstynencji w początkowej fazie leczenia, a także zapewnia możliwość intensywnej pracy nad powrotem do trzeźwości. Oferowany przez nas program terapeutyczny trwa 8 tygodni.  Istnieje możliwość  uczestniczenia w mityngach AA organizowanych na oddziale oraz  poza nim. Pacjenci objęci są całodobową opieką lekarską i pielęgniarską. W uzasadnionych klinicznie sytuacjach zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową.

Oferujemy również pomoc osobom, które w przeszłości ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, niedawno doświadczyły kryzysu i obawiają się o swoją trzeźwość. Wówczas czas trwania programu jest ustalany indywidualnie po rozmowie kwalifikacyjnej z terapeutą uzależnień.

 W naszej pracy opieramy się na następujących metodach:

*psychoterapia grupowa

*psychoterapia indywidualna

*społeczność terapeutyczna

*zajęcia edukacyjne

Program realizowany w oddziale umożliwia pracę nad:

*rozpoznaniem własnego uzależnienia

*trenowaniem umiejętności potrzebnych do zmiany

*przygotowaniem się do dalszego leczenia

*rozpoznaniem zagrożeń dla trzeźwości, zasobów i możliwości wsparcia ( w tym udział w Ruchu AA)

*zapobieganiem nawrotom

Kwalifikacja

Kwalifikacja  odbywa się w formie rozmowy z terapeutą uzależnień( kontakt osobisty lub telefoniczny w zależności od decyzji terapeuty). Ma ona na celu określenie czy oferowany przez nas program terapeutyczny jest odpowiednią formą pomocy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na oddział. W niektórych sytuacjach  w procedurze kwalifikacyjnej  uczestniczy lekarz oddziału. Zalecane jest dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej.

Przyjęcie na oddział

Warunkiem przyjęcia osoby zakwalifikowanej jest:

*kontaktowanie się z terapeutą w każdą środę w godz. 10.00-13.00 do czasu przyjęcia na oddział ( nr tel. 58 562-06-00 wew.2218)-brak kontaktu oznacza rezygnację z terapii i skreślenie z listy oczekujących

*co najmniej tygodniowa abstynencja od alkoholu oraz 2-tygodniowa od benzodiazepin i substancji psychoaktywnych

* posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego, z którym należy zgłosić się na Izbę Przyjęć w wyznaczonym dniu do godz. 12.00

W przypadku abstynencji krótszej niż wymagana, decyzja o przyjęciu do oddziału może być warunkowana późniejszym włączeniem pacjenta do grupy terapeutycznej, a co za tym idzie wydłużeniem całego programu terapii.

Zalecamy uregulowanie spraw formalnych( urzędowych, dotyczących sytuacji zawodowej i prawnej) oraz zdrowotnych( ( planowane konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne itp.). Prosimy o zabranie dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz stosowanych leków. 

  Pacjenci mają prawo do odwiedzin oraz możliwość korzystania z przepustek poza teren szpitala na określonych zasadach. Regulamin oddziału oraz kontrakt terapeutyczny określa  również zakres korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i laptopów.

                Regularnie organizujemy Spotkania Absolwentów dla pacjentów, którzy ukończyli terapię w naszym oddziale oraz Zjazdy Rodzin, podczas których przekazujemy członkom rodzin wiedzę dotyczącą uzależnienia  oraz informacje o placówkach, w których mogą uzyskać pomoc.

Oddział dysponuje również trzema żeńskimi łóżkami detoksykacyjnymi, co umożliwia wczesną pracę nad motywacją do podjęcia terapii-już podczas leczenia zespołów abstynencyjnych ( tzw. „odtrucie”) w przebiegu:

*uzależnienia od alkoholu

*uzależnienia od  leków z grupy benzodiazepin

*uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

Personel

Pracujemy w zespole terapeutycznym w skład, którego wchodzą:

*specjalista psychiatra

* psychoterapeuci uzależnień

*pielęgniarki

Jesteśmy doświadczonym, otwartym zespołem stale podnoszącym swoje kwalifikacje poprzez szkolenia w różnych nurtach psychoterapii oraz uczestnictwo w konferencjach i wykładach. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Gorlewska- specjalista psychiatra , psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP- Trójmiasto

Kierownik Terapii:

Wioleta Ernest- mgr psychologii, specjalizacja kliniczna I stopnia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,  szkolenie I stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Spych-licencjat pielęgniarstwa, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie

 

 

 

 

 

 
 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne