Deklaracja dostępności

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kocborowo.pl

Data publikacji strony internetowej – 09.05.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej – 22.08.2022 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
 • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie
  mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli
  potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o
  które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim,

83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7

Tel. centrala – 58 56 20 600

e-mail: szpital@kocborowo.pl

Strona internetowa: https://www.kocborowo.pl

BIP: http://www.bip.kocborowo.pl/

Procedura dotycząca zapewnienia dostępności

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać: 

·        dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

·        wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

·        wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

·        wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

·        dane kontaktowe wnioskodawcy,

·        wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

·        wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

·        wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

·        złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,

·        wysłać na adres:  Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,

·        wysłać drogą elektroniczną na adresy: szpital@kocborowo.pl oraz it@kocborowo.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności:

Wniosek o zapewnienie dostępności

 
 
 

Dostępność architektoniczna

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im . St. Kryzana prowadzi działalność w kompleksie budynków położonych przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdańskim. Oddziały Szpitala, Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnie diagnostyczne zlokalizowane są w budynkach wolnostojących – zabudowa pawilonowa.

Cały kompleks Szpitala : budynki, park, a także komunikacja wewnętrzna na terenie Szpitala objęta jest ochroną i nadzorem Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Budynek administracyjny stanowi frontową część kompleksu zlokalizowanym w północnej części działki. Pełni funkcję administracyjną oraz reprezentacyjną i komunikacyjną (wejście i wyjście z terenu szpitala) dla pracowników. Główne wejście do budynku od strony północnej z dziedzińca od strony ul. Skarszewskiej. Budynek posiada również wejście od strony południowej od strony parku i oddziałów szpitala. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Izby Przyjęć – połączony jest z budynkiem administracyjnym od strony północno-zachodniej, posiada trzy wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych -zadaszony podjazd przeznaczony dla osób na wózkach inwalidzkich jak i leżących,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną na parkingu bezpośrednio przy podjeździe,
 • szerokości otworów drzwiowych oraz szerokość komunikacji umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • w kwietniu b.r. budynek poddany będzie kompleksowej przebudowie, wydzielona zostanie łazienka oraz WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny -budynek połączony jest z budynkiem administracyjnym od strony północno-wschodniej, posiada trzy wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony zachodniej bezpośrednio z terenu do przedsionka windy,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu (na dziedzińcu),
 • budynek posiada windę osobową przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • na każdej kondygnacji (parter, I piętro) wydzielone są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oddział Nr V – leczenia uzależnień z pododdziałem uzależnień alkoholowych zespołów abstynencyjnych . Budynek posiada dwa wejścia

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu
 • budynek posiada windę osobową przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • na każdej kondygnacji (parter, I piętro) wydzielone są łazienki z WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon Nr VI – Oddział nr VI Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

Budynek posiada trzy wejścia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego znajduje się na parterze pawilonu nr VI. Poradnia jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu na parkingu
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oddział nr VI znajduje się na I piętrze pawilonu. Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (do poradni zdrowia psychicznego),
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • budynek posiada windę osobową przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej (możliwość przemieszczania się osoby niepełnosprawnej z oddziału na I piętrze windą na parter a następnie podjazdem na zewnątrz budynku),
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienka oraz WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr VII – Oddział Psychiatryczny Ogólny

Budynek posiada trzy wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • budynek posiada windę osobową przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr IX – Oddział Psychiatryczny Ogólny

Budynek posiada cztery wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • dwa wejście od strony południowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jedno z podjazdami dla osób niepełnosprawnych prowadzące do łącznika, drugie od strony południowo-wschodniej bezpośrednio z terenu,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • w łączniku budynku znajduje się winda osobowa przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr X – Oddział Psychogeriatryczny

Budynek posiada cztery wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej prowadzące do łącznika budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • w łączniku budynku znajduje się winda osobowa przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę,

Oddział Nr XI – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny (ZOL)

Budynek posiada cztery wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej prowadzące do łącznika budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • w łączniku budynku znajduje się winda osobowa przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XII – Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży

Budynek posiada cztery wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej prowadzące do łącznika budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • w łączniku budynku znajduje się winda osobowa przystosowana dla osoby niepełnosprawnej,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • budynek jest w trakcie przebudowy zaprojektowano: w korpusie budynku dodatkowy szyb z windą przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej, łazienki z WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sale lekcyjne z WC na II piętrze przystosowane dla młodzieży niepełnosprawnej.

Oddział Nr XIII – Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Budynek posiada dwa wejścia.

Oddział jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter i I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dostęp dla osoby niepełnosprawnej do I piętra budynku przy pomocy osób trzecich – budynek nie posiada windy.

Oddział Nr XIV – Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych

Budynek posiada dwa wejścia.

Oddział na chwilę obecną nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • nie posiada wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych : brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych lub bezpośredniego wejścia z poziomu terenu,
 • zlecono wykonanie projektu podjazdu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezwłocznie nastąpi budowa podjazdu,
 • możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w części parteru budynku od strony wschodniej znajduje się pracownia RTG z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Oddział Nr XV – Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Budynek posiada dwa wejścia.

Parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki (parter i I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dostęp dla osoby niepełnosprawnej do I piętra budynku przy pomocy osób trzecich – budynek nie posiada windy.

Oddział Nr XVI – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny (ZOL)

Budynek posiada cztery wejścia.

Parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony zachodniej bezpośrednio z terenu – przystosowane dla osoby niepełnosprawnej,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XVII – Oddział Psychiatryczny Ogólny

Budynek posiada cztery wejścia.

Parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście od strony południowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dostęp dla osoby niepełnosprawnej do I piętra budynku przy pomocy osób trzecich – budynek nie posiada windy.

Oddział Nr XIX – Oddział Psychiatryczny Ogólny

Budynek posiada dwa wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście główne od strony zachodniej bezpośrednio z terenu do przedsionka z windą,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XX – Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu

Budynek posiada cztery wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście główne od strony południowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście boczne od strony zachodniej bezpośrednio z terenu,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XXII – Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Budynek posiada dwa wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście główne od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XXIII – Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich

Budynek posiada dwa wejścia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście główne od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Oddział Nr XXIV – Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Budynek posiada pięć wejść, cztery na spacerniak.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście główne od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio przy wejściu,
 • szerokości otworów drzwiowych, szerokość komunikacji, wielkość pomieszczeń umożliwia swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej,
 • pomieszczenia bez progów,
 • łazienki z WC (parter, I piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w windę.

Pracownia Analityczna – budynek pracowni analitycznej nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne:

– nie posiada wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych lub bezpośredniego wejścia z poziomu terenu.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!