Obowiązek Informacyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo!

Przekazanie niniejszych informacji jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Administrator Danych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim:

 • adres:  ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański,

 • telefon:  58 562 06 00,  e-mail: szpital@kocborowo.pl

 1. W Szpitalu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Kalinowski, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@kocborowo.pl , a także telefonicznie pod nr.: 58 562 06 00 wew. 2205. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 2. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Szpital w celu wykonania czynności niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym do wypełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „c” i „d” oraz art. 9 ust. 2 lit. „h” RODO oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w służbie zdrowia.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej, a także – na wypadek roszczeń – do upływu okresu ich przedawnienia.

  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

  2. sprostowania danych lub uzupełnienia, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane przez Szpital są niezgodne ze stanem faktycznym,

  3. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w przypadkach przewidzianych prawem.

   W przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo otrzymać stosowne  powiadomienie.

W przypadku uznania , że Szpital przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne do udzielenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych przez Szpital. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udzielenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych przez Szpital.

  Odbiorcy danych osobowych

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych związanych z Szpitalem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 
Klauzule informacyjne:
 
 

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!