Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • po śmierci pacjenta –  osobie upoważnionej przez pacjenta za życia  lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest również innym osobom bliskim w rozumieniu ustawy z dnia o prawach pacjenta – (tj. małżonkowi, krewnemu do drugiego stopnia lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej przez pacjenta), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniania jest także:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej, w zakresie  niezbędnym  do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,\
 • upoważnionym przez podmiot tworzący osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad Szpitalem,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515),
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
 • osobom wykonującym zawód medyczny w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielającej świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przed komisją postępowania,
 •  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,
 • osobom przygotowującym  i kształcącym się do wykonywania zawodu medycznego w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, z możliwością robienia zdjęć lub notatek
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kserokopii

Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kserokopii

Dokumentacja medyczna w formie wyciągów, odpisów i kserokopii udostępniana jest przez upoważnionych przez Dyrektora Szpitala pracowników:

 • w dziale metodyczno – organizacyjnym (dokumentacje z leczenia szpitalnego) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00
 • w poradni zdrowia psychicznego, od poniedziałku do piątku od 10.30 do 13.00

Dokumentacja do wglądu jest udostępniana w oddziałach Szpitala od poniedziałku do piątku od 08.00 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału, dokumentacja do wglądu może być udostępniona poza godzinami wymienionymi wyżej.

Dokumentacja udostępniana jest na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 50/2022 z dnia 05.12.2022 roku:

WNIOSEK do pobrania

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana

ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

Za udostępnianie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę w wysokości:

– 9,73 zł za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

– 0,43 zł za sporządzenie  jednej strony kserokopii dokumentacji medycznej

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!